Chi tiết về Tác giả

Anh Sơn, Trần Đức

  • S. 7 (2014) - Thông tin
    NGÀNH ĐÓNG THUYỀN VÀ TÀU THUYỀN Ở ĐÀNG TRONG THẾ KỶ XVII-XVIII
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP