Chi tiết về Tác giả

An, Phan Thuận Huế

  • S. 9 (2009) - Bia
    Tờ châu bản thời Bảo Đại khẳng định Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP