Chi tiết về Tác giả

Bình, Nguyễn Thị

  • S. 7 (2014) - Thông tin
    ĐÔI NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG QUY HOẠCH VÀ SỬ DỤNG ĐẤT CÔNG CỦA NGƯỜI PHÁP TRONG KHU VỰC PHỐ CỔ HÀ NỘI CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP