Chi tiết về Tác giả

Bính, Nguyễn Duy

  • S. 6 (2014) - Thông tin
    QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VỚI HƯƠNG ƯỚC TRONG QUẢN LÝ LÀNG XÃ DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (1802-1884)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP