Chi tiết về Tác giả

Bắc, Nguyễn Đình

  • S. 6 (2014) - Thông tin
    SỰ KẾT HỢP GIỮA PHƯƠNG PHÁP LỊCH SỬ VÀ PHƯƠNG PHÁP LÔGÍC TRONG NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ TRIẾT HỌC
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP