Chi tiết về Tác giả

Cát, Nguyễn Huy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

  • T. 8 (2007) - Bia
    Công cuộc xây dựng củng cố bộ máy hành chính ở Hà Nội và một số địa phương miền Bắc thời kỳ 1955-1960
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP