Chi tiết về Tác giả

Cao, Lượng Văn

  • T. 3 (2004) - Bia
    Chiến thắng Điện Biên Phủ - Thành quả của ý chí và quyết tâm chiến đấu của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và hoà bình
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP