Chi tiết về Tác giả

Châu, Lâm Minh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

  • T. 8 (2007) - Bia
    Quan hệ kinh tế của triều Nguyễn với Chân Lạp hồi nửa đầu thế kỷ XIX
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP