Chi tiết về Tác giả

Bang, Đỗ

  • S. 1 (2010) - Lịch Sử Với Nhà Trường
    CHÍNH SÁCH CẢU TRIỀU NGUYỄN ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA GIÁO
    Tóm tắt  PDF
  • S. 6 (2013) - Thông tin
    TRIỀU NGUYỄN THỰC THI CHỦ QUYỀN Ở QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA VÀO THẾ KỶ XIX
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP