Chi tiết về Tác giả

Bang, Đỗ Đại học Khoa học Huế

  • T. 1 (2007) - Bia
    Triều Nguyễn: Thiết chế tập quyền và các chế tài điều tiết cực quyền
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP