Chi tiết về Tác giả

Bình, Đỗ Thanh Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  • S. 12 (2009) - Bia
    Nền chuyên chính dân chủ cách mạng Jacobin - Đỉnh cao của cách mạng Pháp
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP