Chi tiết về Tác giả

Anh, Đậu Đức Khoa Lịch sử - Trường Đại học Vinh

  • S. 12 (2009) - Bia
    Viện dân biểu Trung Kỳ với hoạt động đấu tranh đòi thay đổi pháp luật ở Trung Kỳ trong những năm 1926-1930
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP