S. 5 (2009)

Mục lục

Bia

Cơ sở lý luận, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác về văn hoá và đời sống văn hoá của giai cấp công nhân Tóm tắt PDF
Phạm Xuân Nam 3-9
Vài nét về đường Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Tóm tắt PDF
Hồ Khang 10-19
Quan hệ giữa Nhật Bản và chính quyền Việt Nam cộng hoà từ 1955 đến 1965 Tóm tắt PDF
Văn Ngọc Thành, Phạm Anh 20-31
Khai hoang ven biển ở Nam Định thời Lê Sơ qua nghiên cứu trường hợp khai hoang ở Quần Anh, huyện Hải Hậu (1485-1511) Tóm tắt PDF
Đào Tố Uyên, Trần Văn Kiện 32-43
Nhận thức về chủ nghĩa khu vực Tóm tắt PDF
Hoàng Khắc Nam 44-52
Về nội dung bức thư: "Thư của đại biểu Nguyễn gửi Toàn quyền Đông Dương ngày 20-2-1909" Tóm tắt PDF
Lê Huy Tuấn, Nguyễn Thu Hoài 53-55
Những thương nhân Hà Lan đầu tiên đến Đàng Ngoài và Kẻ chợ năm 1637 (Tiếp theo và hết) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thừa Hỷ 57-66
"So sánh nhận thức của Lê Văn Hưu và Ngô Sĩ Liên về lịch sử Việt Nam" qua cách nhìn của giáo sư sử học Yu Insun Tóm tắt PDF
Hoàng Anh Tuấn 67-73


Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP