S. 9+10 (2008)

Mục lục

Bia

Con đường thiên lý Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Lợi 17-29
Phương thức tuyển dụng quan lại cho bộ máy chính quyền nhà nước thời Lý (1010-1225) Tóm tắt PDF
Trần Thị Vinh 30-38
Giáo dục Hà Nội thời Pháp thuộc qua tài liệu lưu trữ Tóm tắt PDF
Đào Thị Diến 39-49
Khoa học kỹ thuật nông nghiệp ở Hà Nội thời Pháp thuộc Tóm tắt PDF
Vũ Thị Hoà 50-61
Mấy vấn đề về cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Lào giai đoạn 1893-1945 Tóm tắt PDF
Đỗ Thanh Bình, Nghiêm Thị Hải Yến 62-70
Lịch sử văn minh Mỹ theo cách lý giải của các học thuyết về lịch sử và văn hoá của các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ học Tóm tắt PDF
Nguyễn Thái Yên Hương 71-79
Đồ sứ Nhật Bản xuất khẩu đến Việt Nam và Đông Nam Á thế kỷ XVII Tóm tắt PDF
Sakuraba Miki, Nguyễn Tiến Dũng 87-96
"Hồ Chí Minh và cuộc chiến tranh ở Việt Nam" trong hồi tưởng của Khrushchev Tóm tắt PDF
Phạm Hồng Tung 97-103, 96
Vị trí của Việt Nam trong hệ thống thương mại biển Đông thời cổ trung đại Tóm tắt PDF
Hoàng Anh Tuấn 3-16
Vấn đề xây dựng bộ máy nhà nước hiện đại ở Nhật Bản dưới chính quyền Minh trị Tóm tắt PDF
Đặng Xuân Kháng 80-86


Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP