Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, S. 8 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VÙNG CĂN CỨ CÁCH MẠNG TỈNH THỦ DẦU MỘT - BÌNH DƯƠNG TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (1954-1975)

Nguyễn Văn Hiệp

Tóm tắt


Bài viết cho thấy, trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975), ở Thủ Dầu Một - Bình Dương vẫn duy trì giáo dục cách mạng trong khó khăn thử thách mới (1954-1960), từng bước phát triển giáo dục dân tộc dân chủ trong quá trình chuyển thế cách mạng (1960-1965), và cho thấy sức sống giáo dục cách mạng của Thủ Dầu Một trong chiến tranh ác liệt (1965-1975)   

Toàn văn: PDF

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP