Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, S. 8 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MẶT TRẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI GIAO TRONG CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO CỦA TỔ QUỐC

Đặng Đình Quý

Tóm tắt


Từ năm 2009, tình hình Biển Đông diễn biến ngày càng phức tạp. Chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông bị thách thức nghiêm trọng. Cũng như các mặt trận khác, chính trị, ngoại giao đứng trước những yêu cầu mới, bài viết này điểm lại những vấn đề chính, nổi bật trên mặt trận đấu tranh chính trị, ngoại giao của Việt Nam trong thời gian qua.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP