Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, S. 8 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN NHỮNG CHỨNG CỨ LỊCH SỬ - PHÁP LÝ VỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI HOÀNG SA-TRƯỜNG SA (tiếp theo và hết)

Phan Huy Lê

Tóm tắt


Qua nghiên cứu 18 tờ Châu bản kết hợp với những tư liệu lịch sử đương thời, có thể thấy, từ thế kỷ XVII, hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã là một bộ phận của lãnh thổ Việt Nam và chính quyền các chúa Nguyễn rồi Tây Sơn đã thực sự nắm quyền quản lý và thực thi chủ quyền. Sang thời Nguyễn, các hoạt động quản lý và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo này được tổ chức đều đặn và nâng lên một trình độ mới.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP