Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, S. 7 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BIẾN CHUYỂN KINH TẾ CỦA LÀNG ĐỒNG KỴ (BẮC NINH) TỪ 1986 ĐẾN 2010

Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Đình Lê

Tóm tắt


Bài viết tập trung vào những nội dung sau:

1. Một số nét về kinh tế làng Đồng Kỵ thời kỳ trước Đổi mới

2. Sự chuyển biến về kinh tế của làng Đồng Kỵ từ khi Đổi mới

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP