Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Thị Tường Trường Đại học Ngoại Thương

  • T. 456, S. 5 (2016) - Kinh tế vĩ mô
    Doanh nghiệp "sống thực vật" trong nền kinh tế Việt Nam: thực trạng, nguyên nhân và một số hàm ý chính sách
    Tóm tắt  PDF