T. 443, S. 4 (2015)

Mục lục

Kinh tế vĩ mô

Mấy vấn đề phát triển doanh nghiệp 15 năm (2000 - 2014) và giai đoạn 2011 - 2014 Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Thái 3-13
Tiếp cận và thích ứng tư tưởng tự do mới: trường hợp nghiên cứu của Việt Nam Tóm tắt PDF
Vũ Thanh Sơn, Lê Thanh Tâm 14-21
Thực trạng phát triển dịch vụ logistics Việt Nam sau khi gia nhập WTO Tóm tắt PDF
Nhan Cẩm Trí 22-32
Nông nghiệp xanh và triển vọng tái cấu trúc ngành nông nghiệp Việt Nam Tóm tắt PDF
Đào Thị Hoàng Mai 43-48

Tài chính - Tiền tệ

Thanh khoản cổ phiếu và cấu trúc vốn doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt PDF
Võ Xuân Vinh, Trần Thị Yến Duyên 33-42

Kinh tế đối ngoại

Cộng đồng kinh tế ASEAN và nguồn nhân lực của Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Vĩnh Thanh 60-64
Quan hệ Kinh tế Việt Nam - Thái Lan Tóm tắt PDF
Hà Lê Huyền 65-70

Kinh tế địa phương

Thể chế kinh tế trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên Tóm tắt PDF
Vũ Hùng Cường 49-59

Kinh tế thế giới

Kinh nghiệm của Trung Quốc và Thái Lan về phát triển thị trường xuất khẩu hàng nông sản và bài học rút ra cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Đỗ Đức Bình, Đỗ Thu Hằng 71-77