Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, T. 393, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quản lý rủi ro thị trường - những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam

Trần Anh Thiết

Tóm tắt


Hoạt động ngân hàng vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó nổi bật là rủi ro thị trường xuất phát từ các yếu tố bên ngoài (như lãi xuất, tỷ giá, giá chứng khoán và giá hang hóa), nhưng ngân hang không thể làm thay đổi các yếu tố này, mà chỉ  có thể sử dụng công cụ quản lý để cảnh báo và hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra làm giảm giá trị tài sản của ngân hàng. Các ngân hàng thương mại Việt Nam, do mới chuyển sang kinh doanh theo cơ chế thị trường, nên rủi ro thị trường tiềm ẩn khá cao. Làm thế nào để có thể giảm thiểu rủi ro này? Bài viết giới thiệu tổng quan rủi ro thị trường, kinh nghiệm quản lý rủi ro thị trường và vấn đề đặt ra đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quản lý rủi ro thị trường.


Toàn văn: PDF